РЭСПУБЛІКАНСКАЕ ДАЧЧЫНАЕ ВЫТВОРЧА-ГАНДЛЁВАЕ ЎНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МАЛОЧНЫ ГАСЦІНЕЦ»

220075, г. Мінск, пр-т. Партызанскі, 170

+375 (17) 397 37 93
+375 (17) 361 67 93 (факс)

info@molgost.by

Адміністрацыйныя працэдуры

ПЕРАЛІК Адміністрацыйных працэдураў, што ажыццяўляюцца Рэспубліканскім вытворча-гандлёвым унітарным прадпрыемствам «Малочны гасцінец» па заявах грамадзян

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Структурнае падраздзяленне дзяржаўнага прадпрыемства «Малочны гасцінец», у якое грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (або) звесткі, якія падаюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Памер платы, спаганянай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі або іншага дакумента (пастановы), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

 

1. ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АХОВА

1.1.

выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

аддзел кадравай работы

тэл. 344-27-62

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.2.

выдача даведкі аб месцы работы, службы і займанай пасады

аддзел кадравай работы

тэл. 344-27-62

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.3.

выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

аддзел кадравай работы

тэл. 344-27-62

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.4.

выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.5.

прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)

даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калі перыяд за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў

працы на розных наймальнікаў

бясплатна

не пазней выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)

 

1.6.

прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

 

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасна

 

1.7.

прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

заключэнне медычна-кансультацыйнай камісіі

выпіска (копія) з працоўных кніжак заяўніцы і мужа заяўніцы або іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі 

копія пастановы суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынаўляльнікаў, апекуноў) ці іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам

даведка аб выхадзе на работу (службу) па заканчэнні водпуску па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і або сваяком дзіцяці

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасна

 

1.8.

прызначэнне дапамогі па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

Заява

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

пасведчання аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям’і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім наданы статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

копія пастановы суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія пастановы мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усталяванні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда альбо выснаў медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія стала (большасць часу) пражываюць на тэрыторыі, што падпала пад радыяцыйнае забруджванне ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне

копія пастановы суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынаўляльнікаў (удачаральнікаў) (далей – усынаўляльнікі) ці апекуноў) ці іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

копія пастановы суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

копія пастановы мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усталяванні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям’і або копіі асабовага рахунку, выдадзеныя арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая забяспечвае жыллёва-камунальнымі паслугамі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь 

дакументы або звесткі, што пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь, – для поўных сем’яў, у якіх адзін з бацькоў стала пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспубліцы Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай аховы

даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіскі (копіі) з загаду аб прапанаванні водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў – для асоб, якім прапануецца водпуск па доглядзе за дзіцем па дасягненні ім узросту 3 гадоў

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

 

1.9.

прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем’яў

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім наданы статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў) копія пастановы суда аб усынаўленні – для

сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія пастановы мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усталяванні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне інваліда альбо выснаў медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчання інваліда – для маці

(мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з’яўляюцца інвалідамі

даведка аб прызыве на тэрміновую вайсковую службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую вайсковую службу

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

копія пастановы суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

копія пастановы суда аб усталяванні бацькоўства – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую вайсковую службу

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам (падаецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў падаецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынаўляльнікаў, апекуноў) ці іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх занятасць

звесткі аб атрыманых даходах за месяцы году, папярэдняга году звароту, – для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям’і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі

даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям’і або копіі асабовага рахунку, выдадзенай арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая забяспечвае жыллёва-камунальнымі паслугамі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь

даведкі аб выплаце абавязковых страхавых ўнёскаў у Фонд сацыяльнай аховы насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай аховы ва ўсталяваны тэрмін і аб даходах, з якіх яны палічаны асобам, якія выплачваюць страхавыя ўзносы самастойна, – для асоб, якія выплачваюць страхавыя ўнёскі самастойна

медыцынская даведка аб стане здароўя дзіцяці – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіцё, інфектаванаге вірусам імунадэфіцыту чалавека, ва ўзросце да 18 гадоў

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

 

1.10.

прызначэнне дапамогі сем’ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіцё ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіцё ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім наданы статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, – падаецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, якое навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай)

копія пастановы суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

копія пастановы мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усталяванні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

копія пастановы суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і, – для няпоўных сем’яў

даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, – для асоб, якім дапамога па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), навучання, лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах усталяванага ўзору

выпіска (копія) з працоўных кніжак бацькоў (усынаўляльнікаў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, што пацвярджаюць іх занятасць, – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям’і дзіцяці (дзяцей), які знаходзіцца ў водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў і які не з’яўляецца дзіцю (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

даведкі аб месцы жыхарства і складзе сям’і або копія асабовага рахунку, выдадзеная арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая забяспечвае жыллёва-камунальнымі паслугамі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь

дакументы або звесткі, што пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь, – для поўных сем’яў, у якіх адзін з бацькоў стала пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспубліцы Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай аховы

даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў або выпіскі (копіі) з загаду аб прапанаванні водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў – для асоб, якім прапанаваны водпуск па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставінаў, якія цягнуць за сабой спыненне выплаты дапамогі

 

1.11.

прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржа ных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 

1.12.

прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцём

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

>10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 

1.13

прызначэнне дапамогі па доглядзе за дзіцём-

інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

пасведчанне інваліда альбо выснаў медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб усталяванні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне інваліда для непрацуючых маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна папячыцеля) дзіця-інваліда, якія з’яўляюцца інвалідамі, што атрымліваюць пенсію або штомесячную страхавую выплату ў адпаведнасці з заканадаўствам аб абавязковым страхаванні ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім наданы статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання)

копія пастановы суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей

бясплатна

10 дзён з дня падачы

заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

 

 

 

 

 

копія пастановы мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб усталяванні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

выпіска (копія) з працоўнай кніжкі заяўніка і (або) іншыя дакументы, што пацвярджаюць яго незанятасць

даведка аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў – для працуючых (якія праходзяць службу) маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, якія знаходзяцца ў такім водпуску 

даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, што навучаюцца і знаходзяцца па месцы навучання ў водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў, акадэмічным водпуску

даведка з месца жыхарства і складзе сям’і або копія асабовага рахунку, выдадзеная арганізацыяй, якая ажыццяўляе эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якая забяспечвае жыллёва-камунальнымі паслугамі, – для асоб, зарэгістраваных па месцы жыхарства (месцы знаходжання) у Рэспубліцы Беларусь

 

 

 

 

1.14.

прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе за дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, – 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 

1.15.

выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.16.

выдача даведкі аб выхадзе на працу (службу) па заканчэнні водпуску па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

аддзел кадравай работы

тэл. 344-27-62

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.17.

выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.18.

выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

аддзел кадравай работы

тэл. 344-27-62

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.19.

выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

бясплатна

3 дня з дня звароту

бестэрмінова

 

1.20.

выплачванне дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

заява асобы, якая ўзяя на сябе арганізацыю пахаваньня памерлага (загінуўшага)

 

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу заяўніка

 

даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні (пры яго

наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

бясплатна

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасна

 

1.21.

выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласуткавым знаходжаннем

камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні працаўнікоў дзяржаўнага прадпрыемства «Малочны гасцінец»

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

1.22.

выдача даведкі аб незабеспячэнні дзіцяці пуцёўкай на санаторна-курортавае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе 

камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні працаўнікоў дзяржаўнага прадпрыемства «Малочны гасцінец»

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

бясплатна

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

2. АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ 

2.1

выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах

падаходнага падатку з фізічных асоб

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

бясплатна

у дзень звароту

бестэрмінова

 

2.2.

выдача даведкі аб наяўнасці або адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязках перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

бухгалтэрыя

тэл. 344-29-21

заява

пашпарт або іншы дакумент, які засвядчае асобу

бясплатна

5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

6 месяцаў